Chi phí kiểm định


PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHI PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH

Chi phí cho hoạt động kiểm định gồm 03 khoản chi phí cơ bản tương ứng với 3 giai đoạn: Thẩm định báo cáo tự đánh giá; Đánh giá ngoài; Thẩm định kết quả đánh giá CLGD và Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Nguyên tắc dự toán chi phí KĐCLGD cấp CSGD và cấp CTĐT như sau: (Để có số liệu chi phí cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của quý Trường, vui lòng liên hệ Trung tâm Kiểm định)

1. Chi phí Thẩm định báo cáo tự đánh giá (G)

G = D x N x Ktr + Gqltđ

Trong đó:

D: Định mức thù lao ngày công

N: Số ngày công thẩm định Báo cáo Tự đánh giá

Ktr: Hệ số theo số lượng trang Báo cáo Tự đánh giá

Gqltđ: Chi phí quản lý quá trình công tác thẩm định

2. Chi phí Đánh giá ngoài (Gđg)

Gđg = D x Nđgn x Kqm x Kkc x Kcs + Gctpđg + Gqlđg

Trong đó:

D: Định mức thù lao ngày công

Nđgn: Số ngày công cho quá trình công tác đánh giá ngoài

Kqm: Hệ số quy mô đào tạo (theo số lượng sinh viên quy đổi)

Kkc: Hệ số khoảng cách

Kcs: Hệ số cơ sở (theo số lượng cơ sở, phân hiệu)

Gctpđg: Công tác phí của Đoàn đánh giá ngoài (đi, ăn, ở)

Gqlđg: Chi phí quản lý quá trình công tác đánh giá ngoài

3. Chi phí Thẩm định kết quả đánh giá CLGD và Công nhận đạt tiêu chuẩn CLGD (Gcn)

Gcn = D x Ncn + Gctpcn + Gqlcn

Trong đó:

D: Định mức thù lao ngày công

Ncn: Số ngày công cho quá trình công tác họp hội đồng

Gctpcn: Công tác phí trao giấy chứng nhận (nếu có)

Gqlcn: Chi phí quản lý quá trình công tác công nhận