Kiểm định viên, đánh giá viên, cán bộ cơ hữu


TT Họ và tên Học hàm
Học vị
Số thẻ KĐV/
CC KĐV
Chức vụ, đơn vị
A Ban Giám đốc
1 Nguyễn Văn Đường TS 2014.02.064 Giám đốc
2 Phí Thị Nguyệt Thanh TS 2014.02.091 Phó Giám đốc
B Phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục
3 Phạm Minh Đàm TS 2017.01.251 Trưởng phòng
4 Lê Thị Tuyết PGS.TS 2017.01.339 Kiểm định viên
5 Nguyễn Thị Lan Phương PGS.TS 2016.01.200 Kiểm định viên
6 Hà Văn Chiến TS 2016.01.149 Kiểm định viên
7 Nguyễn Thị Minh Sáng ThS 2016.01.202 Kiểm định viên
C Phòng Hợp tác - Phát triển
8 Đặng Đình Cung ThS 2016.01.153 Trưởng phòng
9 Nguyễn Thị Lê Hương TS KĐV-VNU0739 Phó Trưởng phòng
10 Đỗ Thị Thúy Hằng PGS.TS 2017.01.267 Kiểm định viên
11 Hoàng Thị Kim Huyền ThS 2014.02.077 Kiểm định viên
D Văn phòng
12 Trần Xuân Thủy ThS 0000384 Chánh Văn phòng
13 Nguyễn Thị Hương Trà ThS 2023.1.137 Phó Chánh Văn phòng
14 Đào Đức Tiến CN  - Kế toán trưởng
15 Lê Thị Hoàng Liên ThS 0000363 Kế toán viên
16 Cao Vân Long ThS K01.176/KĐV-CEATL Nhân viên
17 Lê Văn An ThS K01.121/KĐV-CEATL Nhân viên