Kiểm định viên, đánh giá viên cơ hữu


TT Họ và tên Học hàm
Học vị
Số thẻ KĐV/
CC KĐV
Chức vụ, đơn vị
1 Nguyễn Thị Kim Phụng TS KĐV-VNU1192 Giám đốc Trung tâm
2 Nguyễn Văn Đường TS 2014.02.064 Phó Giám đốc Trung tâm,
Trưởng phòng Đánh giá và Công nhận CLGD
3 Phí Thị Nguyệt Thanh TS 2014.02.091 Phó Giám đốc Trung tâm
4 Đặng Đình Cung ThS 2016.01.153 Trưởng phòng Hợp tác - Phát triển
5 Nguyễn Thị Lê Hương TS KĐV-VNU0739 Phó Trưởng phòng Hợp tác - Phát triển
6 Trần Hữu Phúc GS.TS KĐV-VNU0116 Cán bộ Trung tâm
7 Lê Thị Tuyết PGS.TS 2017.01.339 Cán bộ Trung tâm
8 Đỗ Thị Thúy Hằng PGS.TS 2017.01.267 Cán bộ Trung tâm
9 Nguyễn Thị Lan Phương PGS.TS 2016.01.200 Cán bộ Trung tâm
10 Hà Văn Chiến TS 2016.01.149 Cán bộ Trung tâm
11 Phạm Minh Đàm TS 2017.01.251 Cán bộ Trung tâm
12 Hoàng Thị Kim Huyền ThS 2014.02.077 Cán bộ Trung tâm