Hội đồng Khoa học


TT Ảnh Họ và tên Chức danh
1 GS.TS. Mai Trọng Nhuận Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
2 GS.TS. Nguyễn Đức Chính Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
3 GS.TS. Trần Văn Nam Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng
4 PGS.TS. Lê Đức Ngọc Nguyên Phó Trưởng ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội
5 PGS.TS. Lê Văn Anh Nguyên Phó Giám đốc Đại học Huế