Giới thiệu chung


 - Trung tâm KĐCLGD Thăng Long là trung tâm KĐCLGD tư thục được thành lập tại Quyết định số 969/QĐ-BGDĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Giáo dục Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấp phép cho Trung tâm được hoạt động tại Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT ngày 06/7/2021 cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm KĐCLGD Thăng Long.

 - Tên tiếng Việt: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long.

 - Tên tiếng Anh: Centre for Education Accreditation Thanglong.

 - Tên viết tắt: CEA-THANGLONG.

 - Địa chỉ: Khu làm việc liên cơ quan, 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

 - Website: https://www.ceathanglong.edu.vn

 - Số điện thoại: 079.659.3939

 - Vị trí pháp lý: Trung tâm KĐCLGD Thăng Long là trung tâm KĐCLGD tư thục, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

 - Đối tượng, phạm vi hoạt động KĐCLGD: Các cơ sở giáo dục: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm; các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Chức năng của tổ chức hoạt động KĐCLGD:

 a) Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục (bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm); các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 b) Tư vấn cho các cơ sở giáo dục thực hiện hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; cải tiến chất lượng sau khi được KĐCLGD; thực hiện các dịch vụ về KĐCLGD.

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

 - Sứ mạng: Thực hiện các hoạt động đánh giá và công nhận các CSGD và CTĐT đạt tiêu chuẩn KĐCLGD; Tư vấn cho các CSGD thực hiện cải tiến chất lượng sau khi được KĐCLGD; Bảo đảm chất lượng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ của khu vực và thế giới.

 - Tầm nhìn: Trở thành trung tâm KĐCLGD có uy tín trong nước và khu vực; Đạt tiêu chuẩn Trung tâm KĐCLGD theo hướng tiếp cận với tiêu chuẩn của Mạng lưới bảo đảm chất lượng các trường đại học ASEAN.

 - Khẩu hiệu hành động: CHẤT LƯỢNG - KHÁCH QUAN - CÔNG BẰNG.

 - Quyết định cho phép thành lập của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 - Quyết định cấp phép hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo