Giới thiệu chung


Trung tâm KĐCLGD Thăng Long là trung tâm KĐCLGD tư thục được thành lập tại Quyết định số 969/QĐ-BGDĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Giáo dục Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấp phép cho Trung tâm được hoạt động tại Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT ngày 06/7/2021 cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm KĐCLGD Thăng Long.

Tên tiếng Việt: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long.

Tên tiếng Anh: Thang Long Centre for Education Accreditation.

Tên viết tắt: CEA-THANGLONG.

Địa chỉ: Khu làm việc liên cơ quan, 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Website: https://www.ceathanglong.edu.vn

Số điện thoại: 079.659.3939

Vị trí pháp lý: Trung tâm KĐCLGD Thăng Long là trung tâm KĐCLGD tư thục, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.

Đối tượng, phạm vi hoạt động KĐCLGD: Các cơ sở giáo dục: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm; các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chức năng của tổ chức hoạt động KĐCLGD:

➣Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm; chương trình đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong hệ thống gáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

➣Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm;

➣Tư vấn cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, cải tiến chất lượng giáo dục sau khi được kiểm định chất lượng giáo dục;

➣Thực hiện các dịch vụ khác về kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của pháp luật.

"SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI"

Sứ mệnh: Thực hiện các dịch vụ về KĐCLGD bao gồm các hoạt động đánh giá và công nhận các CSGD đại học, cao đẳng sư phạm và CTĐT trình độ đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tư vấn cho các CSGD thực hiện bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong; cải tiến chất lượng sau khi được KĐCLGD theo chuẩn mực quốc gia, khu vực và thế giới.

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức KĐCLGD mạnh, có uy tín, chất lượng hàng đầu của cả nước; đạt tiêu chuẩn tổ chức KĐCLGD theo hướng tiệm cận với tiêu chuẩn của Tổ chức mạng lưới bảo đảm chất lượng của các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

Giá trị cốt lõi:

"CHẤT LƯỢNG - KHÁCH QUAN - CÔNG BẰNG"