Kết quả KĐCL CTĐT


A

TT Tên chương trình đào tạo Trình độ Kết quả
đánh giá chất lượng
Quyết định
cấp giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận
  NĂM 2022        
I Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng                  
1 Dược học Đại học 01/NQ-HĐKĐCLGD 128/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Điều dưỡng Đại học 02/NQ-HĐKĐCLGD 129/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Kỹ thuật xét nghiệm y học Đại học 03/NQ-HĐKĐCLGD 130/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Quản trị kinh doanh Đại học 04/NQ-HĐKĐCLGD 131/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
5 Tài chính - Ngân hàng Đại học 10/NQ-HĐKĐCLGD 232/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
6 Truyền thông đa phương tiện Đại học 11/NQ-HĐKĐCLGD 233/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
7 Ngôn ngữ Anh Đại học 12/NQ-HĐKĐCLGD 234/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
II Trường ĐH Kinh tế Quốc dân        
1 Kinh tế phát triển Đại học 05/NQ-HĐKĐCLGD 170/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Kinh tế đầu tư Đại học 06/NQ-HĐKĐCLGD 171/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Quản trị nhân lực Đại học 07/NQ-HĐKĐCLGD 172/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Kinh tế và Quản lý đô thị Đại học 08/NQ-HĐKĐCLGD 173/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
5 Hệ thống thông tin quản lý Đại học 09/NQ-HĐKĐCLGD 174/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
  NĂM 2023        
I Trường ĐH Nguyễn Tất Thành        
1 Quản trị nhân lực Đại học 13/NQ-HĐKĐCLGD 60/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Quản trị kinh doanh Thạc sĩ 14/NQ-HĐKĐCLGD 61/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Tài chính - Ngân hàng Thạc sĩ 15/NQ-HĐKĐCLGD 62/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Du lịch Thạc sĩ 16/NQ-HĐKĐCLGD 63/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
II Trường ĐH Gia Định        
1 Quản trị kinh doanh Đại học 17/NQ-HĐKĐCLGD 64/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Tài chính - Ngân hàng Đại học 18/NQ-HĐKĐCLGD 65/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Ngôn ngữ Anh Đại học 19/NQ-HĐKĐCLGD 66/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
III Trường ĐH Nha Trang        
1 Quản trị kinh doanh Đại học 01/NQ-HĐKĐCLGD 200/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Kế toán Đại học 02/NQ-HĐKĐCLGD 201/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Công nghệ thông tin Đại học 03/NQ-HĐKĐCLGD 202/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Quản trị khách sạn Đại học 04/NQ-HĐKĐCLGD 203/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
IV Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN        
1 Hóa học Đại học 05/NQ-HĐKĐCLGD 204/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Sinh học Đại học 06/NQ-HĐKĐCLGD 205/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Khoa học môi trường Đại học 07/NQ-HĐKĐCLGD 206/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
V Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN        
1 Quan hệ công chúng Đại học 08/NQ-HĐKĐCLGD 207/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Báo chí Đại học 09/NQ-HĐKĐCLGD 208/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Tôn giáo học Đại học 10/NQ-HĐKĐCLGD 209/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Quản trị khách sạn Đại học 11/NQ-HĐKĐCLGD 210/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
5 Khoa học quản lý Đại học 12/NQ-HĐKĐCLGD 211/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
6 Quản trị văn phòng Đại học 13/NQ-HĐKĐCLGD 212/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
7 Việt Nam học Đại học 14/NQ-HĐKĐCLGD 213/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
8 Triết học Đại học 31/NQ-HĐKĐCLGD 328/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
9 Ngôn ngữ học Đại học 32/NQ-HĐKĐCLGD 329/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
10 Văn học Đại học 33/NQ-HĐKĐCLGD 330/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
11 Đông phương học Đại học 34/NQ-HĐKĐCLGD 331/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
VI Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế        
1 Công nghệ thông tin Đại học 16/NQ-HĐKĐCLGD 214/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Kiến trúc Đại học 17/NQ-HĐKĐCLGD 215/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Báo chí Đại học 18/NQ-HĐKĐCLGD 216/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
VII Trường ĐH Lâm nghiệp        
1 Kế toán Đại học 19/NQ-HĐKĐCLGD 217/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Thiết kế nội thất Đại học 20/NQ-HĐKĐCLGD 218/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Quản lý kinh tế Thạc sĩ 21/NQ-HĐKĐCLGD 219/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Quản lý tài nguyên rừng Thạc sĩ 22/NQ-HĐKĐCLGD 220/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
VIII Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN        
1 Khoa học máy tính (chất lượng cao) Đại học 23/NQ-HĐKĐCLGD 264/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Hệ thống thông tin Đại học 24/NQ-HĐKĐCLGD 265/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chất lượng cao) Đại học 25/NQ-HĐKĐCLGD 266/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Kỹ thuật máy tính Đại học 26/NQ-HĐKĐCLGD 267/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
IX Trường ĐH Luật Hà Nội        
1 Luật Đại học 27/NQ-HĐKĐCLGD 289/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Luật (chất lượng cao) Đại học 28/NQ-HĐKĐCLGD 290/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Luật kinh tế Đại học 29/NQ-HĐKĐCLGD 291/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Luật thương mại quốc tế Đại học 30/NQ-HĐKĐCLGD 292/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
X Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng        
1 Luật kinh tế Đại học 35/NQ-HĐKĐCLGD 340/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Quan hệ quốc tế Đại học 36/NQ-HĐKĐCLGD 341/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Công nghệ thông tin Đại học 37/NQ-HĐKĐCLGD 342/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Kỹ thuật phục hồi chức năng Đại học 38/NQ-HĐKĐCLGD 343/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
XI Trường ĐH Gia Định        
1 Kế toán Đại học 41/NQ-HĐKĐCLGD 474/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Công nghệ thông tin Đại học 42/NQ-HĐKĐCLGD 475/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Kỹ thuật phần mềm Đại học 43/NQ-HĐKĐCLGD 476/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Luật Đại học 44/NQ-HĐKĐCLGD 477/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
XII Trường ĐH Y tế công cộng        
1 Dinh dưỡng Đại học 45/NQ-HĐKĐCLGD 478/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Y tế công cộng Đại học 46/NQ-HĐKĐCLGD 479/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Công tác xã hội Đại học 47/NQ-HĐKĐCLGD 480/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
XIII Học viện Phụ nữ Việt Nam        
1 Quản trị kinh doanh Đại học 48/NQ-HĐKĐCLGD 541/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Công tác xã hội Đại học 49/NQ-HĐKĐCLGD 542/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Luật Đại học 50/NQ-HĐKĐCLGD 543/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
XIV Trường ĐH Tây Nguyên        
1 Sư phạm Tiếng Anh Đại học 51/NQ-HĐKĐCLGD 547/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Sư phạm Toán học Đại học 52/NQ-HĐKĐCLGD 548/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Sư phạm Vật lý Đại học 53/NQ-HĐKĐCLGD 549/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Sư phạm Hóa học Đại học 54/NQ-HĐKĐCLGD 550/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
5 Sư phạm Ngữ văn Đại học 55/NQ-HĐKĐCLGD 551/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
6 Giáo dục chính trị Đại học 56/NQ-HĐKĐCLGD 552/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
7 Giáo dục thể chất Đại học 57/NQ-HĐKĐCLGD 553/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
8 Lâm sinh Đại học 58/NQ-HĐKĐCLGD 554/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
9 Thú y Đại học 59/NQ-HĐKĐCLGD 555/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
10 Y khoa Đại học 60/NQ-HĐKĐCLGD 556/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
11 Điều dưỡng Đại học 61/NQ-HĐKĐCLGD 557/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
  NĂM 2024        
I Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN        
1 Công nghệ thông tin Đại học 63/NQ-HĐKĐCLGD 43/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Kỹ thuật Robot Đại học 64/NQ-HĐKĐCLGD 44/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Vật lý kỹ thuật Đại học 65/NQ-HĐKĐCLGD 45/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Cơ kỹ thuật Đại học 66/NQ-HĐKĐCLGD 46/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Đại học 67/NQ-HĐKĐCLGD 47/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
6 Kỹ thuật năng lượng Đại học 68/NQ-HĐKĐCLGD 48/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
7 Công nghệ hàng không vũ trụ Đại học 69/NQ-HĐKĐCLGD 49/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
II Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội        
1 Thiết kế thời trang Đại học 03/NQ-HĐKĐCLGD 107/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Công nghệ thông tin Đại học 04/NQ-HĐKĐCLGD 108/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Thiết kế đồ họa Đại học 05/NQ-HĐKĐCLGD 109/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Kinh tế xây dựng Đại học 06/NQ-HĐKĐCLGD 110/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
5 Điêu khắc Đại học 07/NQ-HĐKĐCLGD 111/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
6 Thiết kế nội thất Đại học 08/NQ-HĐKĐCLGD 112/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây