Hội đồng KĐCLGD


TT Ảnh Họ và tên Chức danh, đơn vị công tác Nhiệm vụ
1 TS. Nguyễn Văn Đường Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long Chủ tịch
2 TS. Phí Thị Nguyệt Thanh Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long Phó Chủ tịch
3 PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Hằng Kiểm định viên Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long Thư ký
4 GS.TSKH. Đặng Ứng Vận Nguyên Chánh Văn phòng Hội đồng quốc gia giáo dục, Văn phòng Chính phủ Ủy viên
5 GS.TS. Mai Trọng Nhuận Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Ủy viên
6 GS.TS. Trần Văn Nam Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng Ủy viên
7 GS.TS. Đinh Xuân Khoa Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Ủy viên
8 PGS.TS. Lê Văn Anh Nguyên Phó Giám đốc Đại học Huế Ủy viên
9 PGS.TS. Bùi Duy Cam Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Ủy viên
10 PGS.TS. Lê Văn Hảo Nguyên Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí, Trường Đại học Nha Trang Ủy viên
11 TS. Nguyễn Văn Ly Nguyên Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an Ủy viên
12 TS. Lê Huy Tùng Phó Trưởng Ban Quản lý chất lượng, Đại học Bách khoa Hà Nội Ủy viên
13 ThS. Đặng Đình Cung Trưởng Phòng Hợp tác - Phát triển, Trung tâm KĐCLGD Thăng Long Ủy viên