Quy chế hoạt động


Điều 1. Hình thức, tên gọi và trụ sở

    1. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Giáo dục Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty), do Công ty đầu tư vốn, quản lý theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.

Trung tâm hoạt động theo quy định tại Quyết định số 969/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Giáo dục Hà Nội.

    2. Tên tiếng Việt: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long.

    3. Tên tiếng Anh: Centre for Education Accreditation Thanglong.

    4. Tên viết tắt: CEA-THANGLONG

    5. Địa điểm: Khu làm việc liên cơ quan, số 149 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

    6. Website: https://www.ceathanglong.edu.vn

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

    1. Quy chế này quy định về tổ chức bộ máy, nhân sự; trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong Trung tâm.

    2. Trong các văn bản của Trung tâm, bản quy chế này có giá trị pháp lý cao nhất, là cơ sở để xây dựng và ban hành các văn bản quy chế, quy định khác.

    3. Quy chế này áp dụng cho tất cả tổ chức, cá nhân của Trung tâm.

Điều 3. Đối tượng và phạm vi hoạt động

Các cơ sở giáo dục: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm; các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Chức năng và nhiệm vụ

    1. Chức năng

- Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục (CSGD) (bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm); các chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trình độ đào tạo đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tư vấn cho các CSGD thực hiện hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD); cải tiến chất lượng sau khi được KĐCLGD; thực hiện các dịch vụ về KĐCLGD;

- Bồi dưỡng, sử dụng và quản lý kiểm định viên.

    2. Nhiệm vụ

- Công bố công khai quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm, giấy phép hoạt động KĐCLGD, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, danh sách các kiểm định viên trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác;

- Ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép hoạt động KĐCLGD hết thời hạn, nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Trung tâm có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục cấp giấy phép hoạt động KĐCLGD;

- Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình KĐCLGD; các nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động KĐCLGD;

- Tổ chức các hoạt động KĐCLGD theo đúng đối tượng và phạm vi ghi trong giấy phép hoạt động KĐCLGD;

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn KĐCLGD cho các CSGD; thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng dịch vụ tư vấn đã ký kết với các CSGD; chịu trách nhiệm đối với các hoạt động chuyên môn do Trung tâm thực hiện;

- Quản lý kiểm định viên, cán bộ và nhân viên của Trung tâm;

- Quản lý tài chính, thực hiện việc thu chi theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm gửi báo cáo bằng văn bản cho Bộ GDĐT, bao gồm tình hình hoạt động KĐCLGD; những thay đổi trong năm, thuận lợi, khó khăn, các kiến nghị, đề xuất và các thông tin cần cung cấp cho Bộ GDĐT;

- Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống thí điểm hỗ trợ lưu trữ minh chứng CSGD, CTĐT và viết báo cáo tự đánh giá trực tuyến của các đơn vị đăng ký kiểm định; hỗ trợ minh chứng trực tuyến cho các đoàn đánh giá và thay thế dần minh chứng bản cứng để phục vụ các đoàn đánh giá;

- Tư vấn về hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong và bên ngoài.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy; bồi dưỡng, sử dụng, quản lý kiểm định viên; ban hành các văn bản nội bộ để tổ chức, triển khai các hoạt động KĐCLGD theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận CSGD đại học và CTĐT các trình độ của giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo yêu cầu của CSGD hoặc tổ chức có thẩm quyền, cấp và thu hồi giấy chứng nhận KĐCLGD;

- Công khai giấy phép hoạt động KĐCLGD, quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, danh sách hội đồng KĐCLGD, danh sách kiểm định viên, kết quả hoạt động KĐCLGD trên trang thông tin điện tử của Trung tâm;

- Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình KĐCLGD; các nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động KĐCLGD; về giám sát, đánh giá tổ chức KĐCLGD;

- Trong quá trình triển khai các hoạt động KĐCLGD, nếu phát hiện thấy CSGD đăng ký KĐCLGD có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về dấu hiệu vi phạm, thông báo với CSGD đăng ký KĐCLGD, với cơ quan quản lý trực tiếp của CSGD đó và với Bộ GDĐT;

- Được quyền từ chối không cung cấp dịch vụ KĐCLGD theo yêu cầu của CSGD đại học;

- Gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận KĐCLGD để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cung cấp hồ sơ, tài liệu KĐCLGD theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền;

- Hàng năm, trước ngày 31 tháng 12, gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hoạt động KĐCLGD trong năm, kế hoạch triển khai cho năm tiếp theo và các đề xuất, kiến nghị (nếu có) về Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.