Cơ sở giáo dục đại học


TT Tên cơ sở giáo dục đại học Kết quả
đánh giá chất lượng
Quyết định
cấp giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận
  NĂM 2023                        
1 Học viện Tài chính 15/NQ-HĐKĐCLGD 158/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Trường ĐH Văn hóa Hà Nội 39/NQ-HĐKĐCLGD 436/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Trường ĐH Luật Hà Nội 40/NQ-HĐKĐCLGD 438/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế 62/NQ-HĐKĐCLGD 530/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
  NĂM 2024      
1 Trường ĐH Luật, ĐH Huế 70/NQ-HĐKĐCLGD 10/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
2 Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 01/NQ-HĐKĐCLGD 81/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
3 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 02/NQ-HĐKĐCLGD 82/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
4 Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng 09/NQ-HĐKĐCLGD 221/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây
5 Trường ĐH Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên 10/NQ-HĐKĐCLGD 270/QĐ-KĐCLGDTL Xem tại đây